Print
Former CGAs

List of former CGAs

Sl. No.

Name (Batch)

Period

From

To

1

Shri C.S. Swaminathan (1950)

05.11.1976

30.06.1977

2

Shri K. Lalit (1950)

01.09.1977

31.12.1984

3

Smt. Girija Eswaran (1954)

06.02.1985

31.07.1988

4

Shri S.R. Singh (1957)

28.10.1988

30.11.1989

5

Shri P.V. Desai (1958)

17.01.1990

13.11.1992

6

Shri R.K. Kathpalia (1960)

04.05.1993

31.08.1995

7

Shri G.C. Iyer (1962)

14.09.1995

10.03.1996

8

Ms. Mira Saxena (1962)

28.08.1996

28.02.1997

9

Smt. Nirmala Dhume (1964)

14.05.1997

09.04.1999

10

Shri A.M. Sehgal (1966)

16.07.1999

31.12.2001

11

Smt. Usha Sahajapal (1966)

01.01.2002

31.01.2003

12

Smt. Aruna Makhan (1967)

18.02.2003

31.03.2004

13

Shri K.B.S. Chopra (1968)

13.04.2004

30.06.2004

14

Shri H. Prabhakar Rao (1969)

17.09.2004

31.01.2006

15

Shri S.W. Oak (1969)

01.02.2006

31.03.2007

16

Shri V.N. Kaila (1971)

01.04.2007

31.03.2009

17

Shri C.R. Sundaramurti (1974)

04.04.2009

30.06.2012

18

Shri Jawahar Thakur (1979)

01.07.2012

13.05.2015

19

Shri M.J. Joseph (1979)

14.05.2015

31.12.2016

20

Smt. Archana Nigam (1981)

01.01.2017

30.04.2017

21

Shri Anthony Lianzuala (1982)

01.05.2017

31.07.2019

22

Shri Girraj Prasad Gupta (1983)

01.08.2019

31.08.2019

23

Shri J.P.S. Chawla (1985)

15.10.2019

30.11.2019

24

Smt. Soma Roy Burman (1986)

01.12.2019

31.07.2021

25

Shri Deepak Das (1986)

01.08.2021

31.01.2022